Tên bài báo:

Evaluation of mechanical strength and durability characteristics of eco-friendly mortar with cementitious additives
Tác giả:
Nguyễn Hữu May
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Applied Science and Engineering
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 541 đến trang 552
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Evaluation of mechanical strength and durability characteristics of eco-friendly mortar with cementitious additivesEvaluation of mechanical strength and durability characteristics of eco-friendly mortar with cementitious additivesEvaluation of mechanical strength and durability characteristics of eco-friendly mortar with cementitious additives

Từ khóa:

Evaluation
Thông tin tác giả
Nguyễn Hữu May

Nguyễn Hữu May

Thạc Sỹ

Lý lịch khoa học