Tên bài báo:

Impact of factors on the quality of accounting information system in civil engineering construction enterprises
Tác giả:
Nguyễn Thị Thuận
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Management Science Letters
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 2985 đến trang 2992
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Impact of factors on the quality of accounting information system in civil engineering construction enterprisesImpact of factors on the quality of accounting information system in civil engineering construction enterprisesImpact of factors on the quality of accounting information system in civil engineering construction enterprises

Từ khóa:

Impact of factors
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Thị Thuận

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học