Tên bài báo:

Passive Layer Degradation of Reinforced Concrete Steels in the Marine Environment: Thermochemical Model
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Nguyễn Hoàng Long
Tạp chí:
International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 1162 đến trang 1167
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Passive Layer Degradation of Reinforced Concrete Steels in the Marine Environment: Thermochemical ModelPassive Layer Degradation of Reinforced Concrete Steels in the Marine Environment: Thermochemical ModelPassive Layer Degradation of Reinforced Concrete Steels in the Marine Environment: Thermochemical Model

Từ khóa:

Passive Layer Degradation
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học