Tên bài báo:

The Stress–Strain State of Three-Layer Precast Flexural Concrete Enclosure Structures with the Contact Interlayers
Tác giả:
Vũ Đình Thơ
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Buildings
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

The Stress–Strain State of Three-Layer Precast Flexural Concrete Enclosure Structures with the Contact InterlayersThe Stress–Strain State of Three-Layer Precast Flexural Concrete Enclosure Structures with the Contact InterlayersThe Stress–Strain State of Three-Layer Precast Flexural Concrete Enclosure Structures with the Contact Interlayers

Từ khóa:

The Stress–Strain State
Thông tin tác giả
Vũ Đình Thơ

Vũ Đình Thơ

THẠC SĨ

Lý lịch khoa học