Tên bài báo:

Nonlinear Torsional Buckling of Functionally Graded Carbon Nanotube Orthogonally Reinforced Composite Cylindrical Shells in Thermal Environment
Tác giả:
Vũ Hoài Nam
Tham gia cùng:
Vũ Thọ Hưng
Tạp chí:
International Journal of Applied Mechanics
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 1 đến trang 33
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear Torsional Buckling of Functionally Graded Carbon Nanotube Orthogonally Reinforced Composite Cylindrical Shells in Thermal EnvironmentNonlinear Torsional Buckling of Functionally Graded Carbon Nanotube Orthogonally Reinforced Composite Cylindrical Shells in Thermal EnvironmentNonlinear Torsional Buckling of Functionally Graded Carbon Nanotube Orthogonally Reinforced Composite Cylindrical Shells in Thermal Environment

Từ khóa:

Nonlinear Torsional Buckling
Thông tin tác giả
Vũ Hoài Nam

Vũ Hoài Nam

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học