Tên bài báo:

Thermally induced postbuckling of thin CNT-reinforced composite plates under nonuniform in-plane temperature distributions
Tác giả:
Lê Thị Như Trang
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Thermoplastic Composite Materials
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 23
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Thermally induced postbuckling of thin CNT-reinforced composite plates under nonuniform in-plane temperature distributionsThermally induced postbuckling of thin CNT-reinforced composite plates under nonuniform in-plane temperature distributionsThermally induced postbuckling of thin CNT-reinforced composite plates under nonuniform in-plane temperature distributions

Từ khóa:

Thermally induced postbuckling
Thông tin tác giả
Lê Thị Như Trang

Lê Thị Như Trang

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học