Tên bài báo:

Prediction of ground vibration induced by blasting operations through the use of the Bayesian Network and random forest models
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Soil Dynamics and Earthquake Engineering
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 12
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Prediction of ground vibration induced by blasting operations through the use of the Bayesian Network and random forest modelsPrediction of ground vibration induced by blasting operations through the use of the Bayesian Network and random forest modelsPrediction of ground vibration induced by blasting operations through the use of the Bayesian Network and random forest models

Từ khóa:

Prediction
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học