Tên bài báo:

Determinants of Liquidity of Listed Enterprises: Evidence from Vietnam
Tác giả:
Đặng Thu Hằng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
The Journal of Asian Finance, Economics and Business
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 177 đến trang 184
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Determinants of Liquidity of Listed Enterprises: Evidence from VietnamDeterminants of Liquidity of Listed Enterprises: Evidence from VietnamDeterminants of Liquidity of Listed Enterprises: Evidence from Vietnam

Từ khóa:

Evidence from Vietnam
Thông tin tác giả
Đặng Thu Hằng

Đặng Thu Hằng

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học