Tên bài báo:

Quadratic Discriminant Analysis Based Ensemble Machine Learning Models for Groundwater Potential Modeling and Mapping
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Water Resources Management
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 4415 đến trang 4433
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Quadratic Discriminant Analysis Based Ensemble Machine Learning Models for Groundwater Potential Modeling and MappingQuadratic Discriminant Analysis Based Ensemble Machine Learning Models for Groundwater Potential Modeling and MappingQuadratic Discriminant Analysis Based Ensemble Machine Learning Models for Groundwater Potential Modeling and Mapping

Từ khóa:

Quadratic Discriminant Analysis Based Ensemble Machine Learning Models for Groundwater Potential Modeling and Mapping
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học