Tên bài báo:

Deep neural network analyses of water quality time series associated with water sensitive urban design (WSUD) features
Tác giả:
Đỗ Quang Hưng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Applied Water Engineering and Research
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 313 đến trang 322
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

https://doi.org/10.1080/23249676.2020.1831976 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Từ khóa:

Deep neural network analyses of water quality time series associated with water sensitive urban design (WSUD) features
Thông tin tác giả
Đỗ Quang Hưng

Đỗ Quang Hưng

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học