Tên bài báo:

Performance assessment of artificial neural network using chi‑square and backward elimination feature selection methods for landslide susceptibility analysis
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Environmental Earth Sciences, Vol. 80, 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 15 đến trang 23
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Performance assessment of artificial neural network using chi‑square and backward elimination feature selection methods for landslide susceptibility analysisPerformance assessment of artificial neural network using chi‑square and backward elimination feature selection methods for landslide susceptibility analysisPerformance assessment of artificial neural network using chi‑square and backward elimination feature selection methods for landslide susceptibility analysis

Từ khóa:

Performance assessment of artificial neural network using chi‑square and backward elimination feature selection methods for landslide susceptibility analysis
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học