Tên bài báo:

Working Capital Management and Firm Profitability: Evidence from Industry Products and Services Enterprises Listed on the Vietnam Stock Market
Tác giả:
Nguyễn Mạnh Hùng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
European Journal of Business and Management
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 100 đến trang 105
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Working Capital Management and Firm Profitability: Evidence from Industry Products and Services Enterprises Listed on the Vietnam Stock MarketWorking Capital Management and Firm Profitability: Evidence from Industry Products and Services Enterprises Listed on the Vietnam Stock MarketWorking Capital Management and Firm Profitability: Evidence from Industry Products and Services Enterprises Listed on the Vietnam Stock Market

Từ khóa:

Evidence
Thông tin tác giả
Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học