Tên bài báo:

Dimensionality reduction and prediction of soil consolidation coefficient using random forest coupling with Relief algorithm
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Phạm Thái Bình
Hồ Sĩ Lành
Vũ Thị Hương Lan
Tạp chí:
Frontiers of Structural and Civil Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang 224 đến trang 238
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Dimensionality reduction and prediction of soil consolidation coefficient using random forest coupling with Relief algorithm

Từ khóa:

Dimensionality reduction and prediction of soil consolidation coefficient using random forest coupling with Relief algorithm
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học