Tên bài báo:

Lãi từ giao dịch mua giá rẻ - Một số vấn đề cần trao đổi
Tác giả:
Nguyễn Thị Thuận
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, tháng 1+2/2017 (160+161)
Năm xuất bản:
2016
Trang:
Từ trang 1 đến trang 5
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Lãi từ giao dịch mua giá rẻ - Một số vấn đề cần trao đổiLãi từ giao dịch mua giá rẻ - Một số vấn đề cần trao đổiLãi từ giao dịch mua giá rẻ - Một số vấn đề cần trao đổiLãi từ giao dịch mua giá rẻ - Một số vấn đề cần trao đổi

Từ khóa:

Lãi từ giao dịch mua giá rẻ
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Thị Thuận

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học