Tên bài báo:

The role of the Private Sector in the Economy: Current Situation and Solutions for Development
Tác giả:
Phạm Hà Châu Quế
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Dung
Tạp chí:
Proceedings of 17th International Conference on Humanities and Social Sciences 2022
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

The role of the Private Sector in the Economy: Current Situation and Solutions for Development
Thông tin tác giả
Phạm Hà Châu Quế

Phạm Hà Châu Quế

Lý lịch khoa học