Tên bài báo:

Energy Consumption Prediction of Residential Buildings using Machine Learning: A Study on Energy Benchmarking Datasets of Selected Cities across the United States
Tác giả:
Lê Nguyên Khương
Tham gia cùng:
Tạp chí:
The 6th International Conference on Geotechnics, Civil Engineering and Structures, CIGOS 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Energy Consumption Prediction of Residential Buildings using Machine Learning: A Study on Energy Benchmarking Datasets of Selected Cities across the United States
Thông tin tác giả
Lê Nguyên Khương

Lê Nguyên Khương

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học