Tên bài báo:

Factors Affecting Firms' Performance: The case of Vietnam construction firm
Tác giả:
Ngô Thị Thanh Nga
Tham gia cùng:
Đặng Thu Hằng
Phan Thùy Dương
Tạp chí:
Research Journal of Finance and Accouting
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 149 đến trang 154
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Factors Affecting Firms' Performance: The case of Vietnam construction firmFactors Affecting Firms' Performance: The case of Vietnam construction firmFactors Affecting Firms' Performance: The case of Vietnam construction firm

Từ khóa:

Vietnam construction firm
Thông tin tác giả
Ngô Thị Thanh Nga

Ngô Thị Thanh Nga

Lý lịch khoa học