Tên bài báo:

Phân tích động lực học cầu đường sắt cao tốc bằng phương pháp phần tử hữu hạn và chồng chất dạng dao động
Tác giả:
Nguyễn Văn Đăng
Tham gia cùng:
Lê Nguyên Khương
Tạp chí:
Tạp chí Giao thông vận tải, tháng 7 – 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 13 đến trang 15
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Phân tích động lực học cầu đường sắt cao tốc bằng phương pháp phần tử hữu hạn và chồng chất dạng dao độngPhân tích động lực học cầu đường sắt cao tốc bằng phương pháp phần tử hữu hạn và chồng chất dạng dao độngPhân tích động lực học cầu đường sắt cao tốc bằng phương pháp phần tử hữu hạn và chồng chất dạng dao động

Từ khóa:

Phân tích động lực học cầu đường sắt cao tốc bằng phương pháp phần tử hữu hạn và chồng chất dạng dao động
Thông tin tác giả
Nguyễn Văn Đăng

Nguyễn Văn Đăng

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học