Tên bài báo:

Setting up the 3D dynamic model to study the dynamic wheel load of the tractor semi-trailer
Tác giả:
Võ Văn Hường
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Physics: Conference Series
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Setting up the 3D dynamic model to study the dynamic wheel load of the tractor semi-trailer
Thông tin tác giả
Võ Văn Hường

Võ Văn Hường

Lý lịch khoa học