Tên bài báo:

GasSaver: A Tool for Solidity Smart Contract Optimization
Tác giả:
Đỗ Bảo Sơn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
In Proceedings of the Fourth ACM International Symposium on Blockchain and Secure Critical Infrastructure (BSCI '22)
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang 125 đến trang 134
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

GasSaver: A Tool for Solidity Smart Contract Optimization

Từ khóa:

GasSaver: A Tool for Solidity Smart Contract Optimization
Thông tin tác giả
Đỗ Bảo Sơn

Đỗ Bảo Sơn

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học