Tên bài báo:

Vietnam’s Digital Transformation In Agriculture – Opportunity And Challenge
Tác giả:
Nguyễn Hữu Dũng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Proceeding Book of 5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Vietnam’s Digital Transformation In Agriculture – Opportunity And Challenge
Thông tin tác giả
Nguyễn Hữu Dũng

Nguyễn Hữu Dũng

Lý lịch khoa học