Tên bài báo:

Cu-Au mineralization of the Sin Quyen deposit in north Vietnam: A product of Cenozoic left-lateral movement along the Red River shear zone
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Ore Geology Reviews
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Cu-Au mineralization of the Sin Quyen deposit in north Vietnam: A product of Cenozoic left-lateral movement along the Red River shear zoneCu-Au mineralization of the Sin Quyen deposit in north Vietnam: A product of Cenozoic left-lateral movement along the Red River shear zoneCu-Au mineralization of the Sin Quyen deposit in north Vietnam: A product of Cenozoic left-lateral movement along the Red River shear zone

Từ khóa:

Cu-Au mineralization
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học