Tên bài báo:

Using hybrid machine learning model including gradient boosting and Bayesian optimization for predicting compressive strength of concrete containing ground glass particles
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Using hybrid machine learning model including gradient boosting and Bayesian optimization for predicting compressive strength of concrete containing ground glass particles
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học