Tên bài báo:

The role of state management in logistics services developmant in Quang Nam province
Tác giả:
Nguyễn Mạnh Hùng
Tham gia cùng:
Trần Thế Tuân
Tạp chí:
Hội thảo quốc tế lần thứ VIII các vấn đề Kinh tế hiện đại
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 49 đến trang 52
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

The role of state management in logistics services developmant in Quang Nam provinceThe role of state management in logistics services developmant in Quang Nam provinceThe role of state management in logistics services developmant in Quang Nam province

Từ khóa:

The role of state management in logistics services developmant in Quang Nam province
Thông tin tác giả
Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học