Tên bài báo:

Landslide Susceptibility Mapping using state-of-the-art machine learning ensembles
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Ngô Quốc Trinh
Trần Trung Hiếu
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Geocarto International
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 23
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Landslide Susceptibility Mapping using state-of-the-art machine learning ensemblesLandslide Susceptibility Mapping using state-of-the-art machine learning ensemblesLandslide Susceptibility Mapping using state-of-the-art machine learning ensembles

Từ khóa:

Landslide Susceptibility
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học