Tên bài báo:

Logistics Service Providers in Central Vietnam: Current Status and Strategies for the Future
Tác giả:
Trần Thế Tuân
Tham gia cùng:
Đỗ Quang Hưng
Đinh Quang Toàn
Tạp chí:
Wseas Transactions On Business And Economics
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Logistics Service Providers in Central Vietnam: Current Status and Strategies for the Future
Thông tin tác giả
Trần Thế Tuân

Trần Thế Tuân

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học