Tên bài báo:

Impacts of digitalisation on travel behaviour in Hanoi city centre
Tác giả:
Trương Thị Mỹ Thanh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Proceedings CDSD 2020
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 2 đến trang 9
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Impacts of digitalisation on travel behaviour in Hanoi city centreImpacts of digitalisation on travel behaviour in Hanoi city centreImpacts of digitalisation on travel behaviour in Hanoi city centre

Từ khóa:

Impacts of digitalisation on travel behaviour in Hanoi city centre
Thông tin tác giả
Trương Thị Mỹ Thanh

Trương Thị Mỹ Thanh

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học