Tên bài báo:

A Sensitivity and Robustness Analysis of GPR and ANN for High-Performance Concrete Compressive Strength Prediction Using a Monte Carlo Simulation
Tác giả:
Đào Văn Đông
Tham gia cùng:
Phạm Thái Bình
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Sustainability
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 22
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A Sensitivity and Robustness Analysis of GPR and ANN for High-Performance Concrete Compressive Strength Prediction Using a Monte Carlo SimulationA Sensitivity and Robustness Analysis of GPR and ANN for High-Performance Concrete Compressive Strength Prediction Using a Monte Carlo SimulationA Sensitivity and Robustness Analysis of GPR and ANN for High-Performance Concrete Compressive Strength Prediction Using a Monte Carlo Simulation

Từ khóa:

A Sensitivity and Robustness Analysis
Thông tin tác giả
Đào Văn Đông

Đào Văn Đông

Phó Giáo sư / Tiến sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học