Tên bài báo:

Estimation of the Shear Strength of FRP Reinforced Concrete Beams Without Stirrups Using Machine Learning Algorithm
Tác giả:
Nguyễn Thùy Anh
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1825 đến trang 1833
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Estimation of the Shear Strength of FRP Reinforced Concrete Beams Without Stirrups Using Machine Learning AlgorithmEstimation of the Shear Strength of FRP Reinforced Concrete Beams Without Stirrups Using Machine Learning AlgorithmEstimation of the Shear Strength of FRP Reinforced Concrete Beams Without Stirrups Using Machine Learning Algorithm

Từ khóa:

Estimation of the Shear Strength of FRP Reinforced Concrete Beams Without Stirrups Using Machine Learning Algorithm
Thông tin tác giả
Nguyễn Thùy Anh

Nguyễn Thùy Anh

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học