Tên bài báo:

An integrated fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS approach in the hotel industry
Tác giả:
Đỗ Quang Hưng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Advanced and Applied Sciences
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

An integrated fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS approach in the hotel industry
Thông tin tác giả
Đỗ Quang Hưng

Đỗ Quang Hưng

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học