Tên bài báo:

Application of Feedforward Neural Network and SPT Results in the Estimation of Seismic Soil Liquefaction Triggering
Tác giả:
Phạm Tuấn Anh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Computational Intelligence and Neuroscience
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 1
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Application of Feedforward Neural Network and SPT Results in the Estimation of Seismic Soil Liquefaction Triggering
Thông tin tác giả
Phạm Tuấn Anh

Phạm Tuấn Anh

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học