Tên bài báo:

Runoff estimation of machhu and Watrak Rivers Basins of Gujarat India using SCS-CN method and GIS
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Indian Journal of Ecology Year
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 726 đến trang 732
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Runoff estimation of machhu and Watrak Rivers Basins of Gujarat India using SCS-CN method and GISRunoff estimation of machhu and Watrak Rivers Basins of Gujarat India using SCS-CN method and GISRunoff estimation of machhu and Watrak Rivers Basins of Gujarat India using SCS-CN method and GIS

Từ khóa:

Runoff estimation
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học