Tên bài báo:

Encouraging pro-environmental consumption behaviour amongst Gen-Y consumers: right messages to different consumers?
Tác giả:
Đỗ Thanh Long
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Asia-Pacific Journal of Business Administration
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Encouraging pro-environmental consumption behaviour amongst Gen-Y consumers: right messages to different consumers?
Thông tin tác giả
Đỗ Thanh Long

Đỗ Thanh Long

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học