Tên bài báo:

Nonlinear Vibration of a Functionally Graded Nanobeam Based on the Nonlocal Strain Gradient Theory considering Thickness Effect
Tác giả:
Bùi Gia Phi
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Advances in Civil Engineering
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 17
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear Vibration of a Functionally Graded Nanobeam Based on the Nonlocal Strain Gradient Theory considering Thickness EffectNonlinear Vibration of a Functionally Graded Nanobeam Based on the Nonlocal Strain Gradient Theory considering Thickness EffectNonlinear Vibration of a Functionally Graded Nanobeam Based on the Nonlocal Strain Gradient Theory considering Thickness Effect

Từ khóa:

Nonlinear Vibration
Thông tin tác giả
Bùi Gia Phi

Bùi Gia Phi

Ths

Lý lịch khoa học