Tên bài báo:

Using Numerical Model To Evaluate Pozzolanic Activity Of Natural Pozzolan In The Soil Stabilization Process
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 142 đến trang 145
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Using Numerical Model To Evaluate Pozzolanic Activity Of Natural Pozzolan In The Soil Stabilization ProcessUsing Numerical Model To Evaluate Pozzolanic Activity Of Natural Pozzolan In The Soil Stabilization ProcessUsing Numerical Model To Evaluate Pozzolanic Activity Of Natural Pozzolan In The Soil Stabilization Process

Từ khóa:

Natural Pozzolan
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học