Tên bài báo:

Factors Affecting the Buying Decision Online Fashion Products of Young Consumers in Hanoi, Vietnam
Tác giả:
Nguyễn Hùng Cường
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Proceedings of 17th International Conference on Humanities and Social Sciences 2022
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Factors Affecting the Buying Decision Online Fashion Products of Young Consumers
Thông tin tác giả
Nguyễn Hùng Cường

Nguyễn Hùng Cường

Thạc sĩ, NCS

Lý lịch khoa học