Tên bài báo:

Development of advanced artificial intelligence models for daily rainfall prediction
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Atmospheric Research Volume 237
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 15
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Development of advanced artificial intelligence models for daily rainfall predictionDevelopment of advanced artificial intelligence models for daily rainfall predictionDevelopment of advanced artificial intelligence models for daily rainfall prediction

Từ khóa:

Development
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học