Tên bài báo:

Estimation of Shear Strength Parameters of Soil Using Optimized Inference Intelligence System
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Ngô Quốc Trinh
Trần Trung Hiếu
Lê Văn Hiệp
Bùi Thị Quỳnh Anh
Nguyễn Trung Kiên
Hoàng Vũ
Tạp chí:
Vietnam Journal of Earth Sciences
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 189 đến trang 198
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Estimation of Shear Strength Parameters of Soil Using Optimized Inference Intelligence SystemEstimation of Shear Strength Parameters of Soil Using Optimized Inference Intelligence SystemEstimation of Shear Strength Parameters of Soil Using Optimized Inference Intelligence System

Từ khóa:

Estimation
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học