Tên bài báo:

Backpropagation Neural Network-Based Machine Learning Model for Prediction of Soil Friction Angle
Tác giả:
Nguyễn Thùy Anh
Tham gia cùng:
Phạm Thái Bình
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Mathematical Problems in Engineering
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 11
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Backpropagation Neural Network-Based Machine Learning Model for Prediction of Soil Friction AngleBackpropagation Neural Network-Based Machine Learning Model for Prediction of Soil Friction AngleBackpropagation Neural Network-Based Machine Learning Model for Prediction of Soil Friction Angle

Từ khóa:

Backpropagation
Thông tin tác giả
Nguyễn Thùy Anh

Nguyễn Thùy Anh

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học