Tên bài báo:

Factors affecting decision on choosing logistics supplier in Hanoi
Tác giả:
Nguyễn Mạnh Hùng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Education, Business and Economics Research
Năm xuất bản:
2023
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Factors affecting decision on choosing logistics supplier in Hanoi
Thông tin tác giả
Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học