Tên bài báo:

Analyzing travel behavior in Hanoi using Support Vector Machine
Tác giả:
Trương Thị Mỹ Thanh
Tham gia cùng:
Phạm Thái Bình
Lý Hải Bằng
Tạp chí:
Transportation Planning and Technology
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 679 đến trang 694
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Transportation Planning and Technology, Volume 44, 2021 - Issue 7, Pages 679-694 (R = 38,04% >30%, áp dụng mức 40.000.000 VNĐ/ 1 bài)Transportation Planning and Technology, Volume 44, 2021 - Issue 7, Pages 679-694 (R = 38,04% >30%, áp dụng mức 40.000.000 VNĐ/ 1 bài)Transportation Planning and Technology, Volume 44, 2021 - Issue 7, Pages 679-694 (R = 38,04% >30%, áp dụng mức 40.000.000 VNĐ/ 1 bài)

Từ khóa:

Analyzing travel behavior in Hanoi using Support Vector Machine
Thông tin tác giả
Trương Thị Mỹ Thanh

Trương Thị Mỹ Thanh

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học