Tên bài báo:

Dual-finctional sensing properties of ZnFe2O4 nanoparticles for detection of the chloramphenicol antibiotic and sulfur dioxide gas
Tác giả:
Nguyễn Thành Vinh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Sensor and Actuators A
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 1
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

Dual-finctional sensing properties of ZnFe2O4 nanoparticles for detection of the chloramphenicol antibiotic and sulfur dioxide gas
Thông tin tác giả
Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học