Tên bài báo:

Nonlinear vibration of full-filled fluid corrugated sandwich functionally graded cylindrical shells
Tác giả:
Vũ Hoài Nam
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Vibration and Control
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 16
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear vibration of full-filled fluid corrugated sandwich functionally graded cylindrical shellsNonlinear vibration of full-filled fluid corrugated sandwich functionally graded cylindrical shellsNonlinear vibration of full-filled fluid corrugated sandwich functionally graded cylindrical shells

Từ khóa:

Nonlinear vibration
Thông tin tác giả
Vũ Hoài Nam

Vũ Hoài Nam

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học