Tên bài báo:

Cash-Flow Volatility and Capital Structure Decisions
Tác giả:
Phan Thùy Dương
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Credible Asset Allocation, Optimal Transport Methods, and Related Topics. TES 2022. Studies in Systems, Decision and Control
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Cash-Flow Volatility and Capital Structure Decisions
Thông tin tác giả
Phan Thùy Dương

Phan Thùy Dương

Thạc sỹ kinh tế

Lý lịch khoa học