Tên bài báo:

Effects of variability in thickness and elastic modulus on the reliability of flexible pavement structural performance
Tác giả:
Nguyễn Hoàng Long
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Pavement Engineering
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Effects of variability in thickness and elastic modulus on the reliability of flexible pavement structural performance
Thông tin tác giả
Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Hoàng Long

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học