Tên bài báo:

Identifying factors influencing on financial risk of construction firms: Evidence from Vietnam stock market
Tác giả:
Phan Thùy Dương
Tham gia cùng:
Đặng Thu Hằng
Tạp chí:
Management Science Letters
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 2411 đến trang 2418
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Identifying factors influencing on financial risk of construction firms: Evidence from Vietnam stock marketIdentifying factors influencing on financial risk of construction firms: Evidence from Vietnam stock marketIdentifying factors influencing on financial risk of construction firms: Evidence from Vietnam stock market

Từ khóa:

Identifying factors influencing
Thông tin tác giả
Phan Thùy Dương

Phan Thùy Dương

Thạc sỹ kinh tế

Lý lịch khoa học