Tên bài báo:

Factors Affecting the Disclosure of Sustainability Reporting
Tác giả:
Nguyễn Thị Thuận
Tham gia cùng:
Đặng Thu Hằng
Tạp chí:
Conference Proceedings 4th international conference on finance accounting and auditing
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 3 đến trang 8
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Factors Affecting the Disclosure of Sustainability ReportingFactors Affecting the Disclosure of Sustainability ReportingFactors Affecting the Disclosure of Sustainability Reporting

Từ khóa:

Factors Affecting the Disclosure of Sustainability Reporting
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Thị Thuận

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học