Tên bài báo:

Nonlinear vibration and stability of functionally graded porous microbeam under electrostatic actuation
Tác giả:
Đỗ Quang Chấn
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Archive of Applied Mechanics
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 2301 đến trang 2329
Lĩnh vực:
Khoa học cơ bản
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear vibration and stability of functionally graded porous microbeam under electrostatic actuationNonlinear vibration and stability of functionally graded porous microbeam under electrostatic actuationNonlinear vibration and stability of functionally graded porous microbeam under electrostatic actuation

Từ khóa:

Nonlinear vibration
Thông tin tác giả
Đỗ Quang Chấn

Đỗ Quang Chấn

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học