Tên bài báo:

Metaheuristic optimization of Levenberg–Marquardt-based artificial neural network using particle swarm optimization for prediction of foamed concrete compressive strength
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Nguyễn Hữu May
Phạm Thái Bình
Tạp chí:
Neural Computing and Applications (2021)
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 22
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Metaheuristic optimization of Levenberg–Marquardt-based artificial neural network using particle swarm optimization for prediction of foamed concrete compressive strengthMetaheuristic optimization of Levenberg–Marquardt-based artificial neural network using particle swarm optimization for prediction of foamed concrete compressive strengthMetaheuristic optimization of Levenberg–Marquardt-based artificial neural network using particle swarm optimization for prediction of foamed concrete compressive strength

Từ khóa:

Metaheuristic optimization
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học