Tên bài báo:

An analytical study of the ride performance of an agricultural truck with two types of hydro-pneumatic suspension struts
Tác giả:
Tạ Tuấn Hưng
Tham gia cùng:
Vũ Thế Truyền
Tạp chí:
AMA-Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 52 đến trang 52
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Từ khóa:

An analytical study of the ride performance of an agricultural truck with two types of hydro-pneumatic suspension struts
Thông tin tác giả
Tạ Tuấn Hưng

Tạ Tuấn Hưng

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học